گفت: ناگهان خری گفت .. 

لبامو باز نکرده دهنمو با دستاش چفت کردو بدونه توجه به چشمایِ پر بهتم زیره گوشم گفت : هیـس ..؛ هیچی نگو، خر که حرف نمیزنه ! باش ؟!