فارق از جنسیت

بعضیا چهرشون واست آشناست؛ بعضیا اخلاقشو رفتارشون

به هر صورت در مواقع مواجه شدن با این جور آدما یا از شدته بیزاری و ترس کهیر زدن ازشون دوری میکنی، یا به علت میزان تشنج آوره علاقه‌ای که بهشون، یا فی‌الواقع به شخصی که بهشون شباهت دارند، دارید، به سمتشون روونه میشید.

به هر حال هیچکدوم از این دو حالت نه تنها خوب نیست، بلکه منزجر کننده است.

و من، نمیدونم اگه با شخصی شبیه خودم، چه از لحاظ اخلاق و چه قیافه، مواجه بشم، چندین پایِ دیگه در میارمو هزار پار وار و البته جیغ کشان به سمته مخالفش فرار میکنم، یا از گردنش آویزون میشم و تمامِ وجودش رو از بوسه‌هام خیس میکنم !