ببخشید اگه دیگه نمیخوامت، ببخشید اگه هر شبتو زهر میکنم، ببخشید اگه هربار با سرد بودنم عذابت دادم، ببخشید اگه با لجبازیام آسیت کردم، ببخشید اگه از دسته کارام سرسام گرفتی، ببخشید اگه از احساس چیزی سرم نمیشد اگه بی‌تجربه بودم، ببخشید اگه بی‌رگ بودم اگه کارات واسم مهم نبود، ببخشید اگه تنتو فقط واسه خودم میخواستم، ببخشید اگه خیلی موقه ها تسکین دردت نشدم، ببخشید اگه از درون حال بهم زن بودم، ببخشید اگه همون هیولای زیره تختت بودم، ببخشید اگه چشمام فقط قفل روی تو نبود، ببخشید اگه توهم بازیچه‌ی دستم بودی، ببخشید اگه اسمت رفت تو کلکسیونم، ببخشید اگه صدبار زنگ میزدیو ریجک میکردم، ببخشید اگه واسم مثه‌ی فیلم تکراری شدی، منو ببخش اگه از تکرار متنفرم !