- از چه بوهایی بدت میاد ؟

+ بو ! بوی ماهی‌های مرده ؛ لاشه‌ی فاسد، بوی میوه‌‌های آبداره کپک زده، بوی آشغالو زباله، و بوی تو که کم از هیچکدومشون نداری حروم‌زاده !