اوه پسر ! الان باید چی بگم؟ میدونی، هیچ وقت تو توصیفِ خودم موفق نبودم، ولی خب، ماه‌سینآ هستم، راستش دلبسته به همون که یه سر داره هزار سودا، و دوست دارم اینم نقل قول کنم که دیگه هرگز آبی نمیشم .

[ البته این حرفم همون قدی قابله باوره که درشت بودنِ چشمای احمدی نژاد، یا حتی برف اومدن تو اهواز، یا حتی اعصاب خورد کن نبودنِ کشیده شدن دندون روی قاشق، درستِ، من همین الانم سرتا پا آبیم، سر تا پا..! ]